header2

citaat lama anagarika govinda


 

Andere

thijs jansen alternatievenkabinetVan de start van het Alteratieven-kabinet op 31 mei 2018 is een korte filmimpressie gemaakt door Motion Identity. Directeur Thijs Jansen van Stichting Beroepseer, initiatiefnemer van het Alternatieven-kabinet, vertelt over doel en werking van het kabinet dat bestaat “uit inspirerende mensen die proberen de wereld een stukje beter te maken: Er is dringend verandering nodig voor leerlingen, voor patiënten, voor burgers. Nu hebben we vaak te maken met hiërarchische en grootschalige organisaties waar de behoeften van patiënten, burgers en leerlingen eigenlijk secundair zijn”.

andries baart lezing waarnemen kunstTijdens het Sympósion 25 jaar Andries Baart en Presentie in Zeist in april 2018 gaf prof. dr. Andries Baart een afscheidsrede in de vorm van een college over De kunst van het waarnemen en het waarnemen van de kunst.
Zeventien jaar na publicatie van Een theorie van de presentie (2001) doet Andries Baart, de geestelijk vader van de presentietheorie, een stapje terug. Baart heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en dat was een goede aanleiding voor een symposium te zijner ere en zijn werk.

wiv sleepwet hackenOp 21 maart 2018 vindt het referendum plaats over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Informatiediensten (Wiv), ook wel Sleepwet, of Aftapwet genoemd. De oude Wiv stamt uit 2002; de overheid vond het tijd voor aanpassingen. Welke bevoegdheden krijgen de veiligheidsdiensten er nu precies bij? Wat is het verschil tussen slepen en hacken? Lang niet iedereen heeft zicht op wat er straks verandert. Slechts 1 op de 400 mensen blijkt te weten hoe de Wiv werkt.

herman tjeenk willink thumb 2“Het bestuur is te veel in zichzelf gekeerd; macht heeft tegenmacht nodig”, aldus minister van staat Herman Tjeenk Willink in zijn toespraak op de Bestuurdersdag van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Nieuwegein op 1 december 2017. De dag stond in het teken van samenwerking met het nieuwe kabinet. Motto was: De vrijblijvendheid voorbij..

theo jansen 3 thumbIn de documentaire De jongensdroom zien we hoe de creaties van Theo Jansen, gedreven door de wind, zich voortbewegen op het strand tussen Kijkduin en Scheveningen. Ieder jaar, in de lente en de zomer, test Jansen zijn nieuwste strandbeesten uit aan de Nederlandse kust. Het levert een spectaculair schouwspel op.
Theo Jansen mag zich in 2018 Kunstenaar van het jaar noemen. Hij is de winnaar van de jaarlijkse verkiezing, georganiseerd door Stichting Kunstweek. Het publiek kan kiezen uit een lijst van 100 beste kunstenaars; er zijn circa 40.000 stemmen uitgebracht.

sleepnet thumbDe nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV), aangenomen in juli 2017, gaat in op 1 januari 2018. De wet, die ook wel ‘aftapwet’ of ‘sleepwet’ wordt genoemd, geeft de inlichtingendiensten meer bevoegdheden. De grootste verandering ten opzichte van de oude wet is dat er een zogenaamd ‘sleepnet’ wordt ingezet om massaal online communicatie te onderscheppen, ook van niet verdachte burgers. Zo mag bijvoorbeeld een hele wijk afgeluisterd worden wanneer daar een verdacht persoon woont. Een groot probleem van de wet zit in het gebrek aan controle. Inlichtingendiensten moeten kunnen bewijzen dat ze iets bereiken met hun bevoegdheden. In deze wet is dat niet het geval.

lars tummers policy alienation 2Lars Tummers legt in het kort uit wat hij bedoelt met beleidsvervreemding. Tummers is universitair hoofddocent Public Management aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (Universiteit Utrecht) en onderzoeker aan de Arizona State University in de VS. Tummers houdt zich al jaren intensief bezig met de relatie publieke sector-professional-overheid en heeft een model ontwikkeld om beleidsvervreemding onder professionals te peilen. Professionals in de publieke sector zijn vervreemd geraakt van overheidsbeleid en dat belemmert hen hun werk goed uit te voeren. Als een leraar bijvoorbeeld een onderwijsprogramma moet invoeren dat hij slecht vindt voor de leerlingen en de samenleving, kan hij zich daarmee niet identificeren.

macht en gezag wethouderschapHet traditionele gezag van politici en bestuurders staat onder druk. Een beroep doen op formele posities volstaat niet meer. Om toch gezaghebbend te kunnen blijven optreden zullen lokale bestuurders nieuwe vormen van gezag moeten ontwikkelen.

20 jaar nederlands onbehagen deel 1In Den Haag vond op  29 november 2016 een bijeenkomst plaats met Bas Heijne en Gabriël van den Brink over Twintig jaar Nederlands onbehagen. Zij werden uitgebreid geïnterviewd door Thijs Jansen, directeur en oprichter van Stichting Beroepseer.

20 jaar nederlands onbehagen deel  2In Den Haag vond op  29 november 2016 een bijeenkomst plaats met Bas Heijne en Gabriël van den Brink over Twintig jaar Nederlands onbehagen. Zij werden uitgebreid geïnterviewd door Thijs Jansen, directeur en oprichter van Stichting Beroepseer.

gerald weltevreden 2Gerald Weltevreden vertelt in een internetcollege wat de beste aanpak is voor een kind om topsporter te worden. Weltevreden is sportpsycholoog en zelf topsporter geweest in kanovaren. Sinds 2010 is hij hoofd van de masteropleiding Sport- en prestatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Onderwerp van zijn onderzoek is achterhalen waar de motivatie van topsporters door wordt bepaald.
Wat Weltevreden vertelt geldt voor een deel ook voor mensen die hun werk goed willen doen en willen presteren in hun beroep. Waar komt de motivatie vandaan, en hoe hou je die vast? Hoe wakker je de juiste motivatie aan als je topprestaties wilt leveren?

rebecca mackinnon thumbDe Amerikaanse Rebecca MacKinnon is groot voorvechtster van internetvrijheid. In haar TED-lezing*) vertelt ze over de kans dat we de strijd tegen extremisme en demagogie verliezen als we het internet en de media gaan censureren. Daarmee verliezen we ook democratische waarden. Volgens haar zijn versterking van encryptie van digitale communicatie en activisme middelen om terrorisme te bestrijden.

gabriel van den brink jan terlouwDe tien minuten durende televisietoespraak van de 85-jarige voormalige politicus Jan Terlouw in het programma De wereld draait door op 30 november 2016 heeft een gevoelige snaar losgemaakt in Nederland. Terlouw maakte een vergelijking tussen de huidige maatschappij en die van vroeger. Met nadruk noemde hij het toegenomen wantrouwen tegen de politiek en tegen elkaar. Dat gebrek aan vertrouwen is volgens hem de oorzaak van het populisme in de wereld. Terlouw deed ook een oproep aan politici om ‘integer’ te zijn: “Wees onkreukbaar, draag uit dat je er bent om het publieke belang te dienen”.

jij maakt het verschil 2Het kabinet en de werkgevers- en werknemers-organisaties hebben in april 2013 een sociaal akkoord gesloten. Een belangrijk onderdeel van dit akkoord is de Banenafspraak, een nieuwe aanpak om mensen met een arbeidsbeperking, die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, aan de slag te helpen bij reguliere werkgevers.

gabriel van den brink 2Gabriël van den Brink vertelt naar aanleiding van het in Eindhoven op 10 juni 2016 plaatsvindende evenement Van kramp naar kracht over de betekenis van sociale voortrekkers. In het kader van het programma Vitale lokale samenlevingen werden in 2015 en 2016 tijdens werksessies dertien sociale voortrekkers geïnterviewd om te horen hoe ze met hun initiatieven van onderop de lokale samenleving weten te vitaliseren.

frederic laloux thumbnDe Belgische adviseur en schrijver Frederic Laloux geeft in deze video een samenvatting van de belangrijkste inzichten die hij heeft verkregen uit zijn onderzoek naar nieuwe methoden van management en gezonde organisaties. Onder organisaties verstaat de voormalige ‘Associate Principal’ bij het prestigieuze organisatie- en adviesbureau McKinsey niet alleen bedrijven maar ook scholen, ziekenhuizen en verzekeringsmaatschappijen.

simon frankeDe manier waarop onze steden worden gemaakt is grootschalig en van bovenaf gepland door overheden, coöperaties en projectontwikkelaars. Door de economische crisis gingen bouwplannen niet door en kwam veel werk stil te liggen. Als reactie daarop ontstonden er op lokaal niveau allerlei initiatieven van burgers waarvan er vele in de afgelopen vijf jaar zijn gerealiseerd. Organische gebiedsontwikkeling in de stad bijvoorbeeld, het aanbrengen van maatschappelijke voorzieningen zoals een door bewoners beheerde leeszaal of herbestemming van leegstaand vastgoed.

risico regelreflexWat kunnen bestuurders het beste doen als er zich incidenten voordoen en er maatschappelijke onrust ontstaat? Bij het uitbreken van de Mexicaanse griep bijvoorbeeld? Wat is de beste manier van reageren? Wat te doen bij verontwaardigde reacties van journalisten, publiek en politici op incidenten of 'fatale fouten' waarvan wordt gezegd dat "het nooit meer mag gebeuren" en overheidsingrijpen wordt geëist?

rene esserIn 2008 kwam René Esser op het idee een team van medewerkers samen te stellen voor advies aan de leiding en het hogere management van de Belastingdienst om samen begrijpelijke bewijsbeslissingen te kunnen nemen voor de uitvoerende medewerkers: het APK-team, Adviescollege Personeel en Kwaliteit. In het begin bereikte het team niet veel. Wat was de oorzaak? "We willen wat bereiken maar het lukt niet". Een lid van het team ging op onderzoek uit en ging vragen stellen. Hoe is onze cultuur eigenlijk bij de Belastingdienst? Van de medewerkers? Van de leidinggevenden?

kevin weversDe gemeente Bronckhorst stond voor de rechter omdat ze de huishoudelijk hulp van een van haar inwoners, de 82-jarige heer Baerends drastisch verminderd had. Baerends kreeg nog maar twee uur huishoudelijk hulp per week in plaats van vijf uur zoals voordien het geval was. Te weinig om het huis schoon te krijgen.
De rechtszaak was aangespannen door de 26-jarige Kevin Wevers uit Aalten. Hij vertelde tegen Omroep Gelderland dat hij na afronding van zijn studie rechten in Nijmegen de arbeidsmarkt was opgegaan maar nergens aan de slag kon vanwege gebrek aan werkervaring: "Toen ben ik maar voor mezelf begonnen". Voor een kantoortje bouwde hij de voormalige sauna van zijn ouders om.

phil hansen 2Op de kunstacademie kreeg Phil Hansen een tremor aan zijn hand die hem belette nog langer pointillistisch te tekenen en schilderen, zijn lust en en zijn leven. Pointilleren is een schilderstechniek waarbij beelden worden gevormd door kleine stippen op papier of doek. Hansen was er kapot van en verliet de academie. Een paar jaar later besefte hij evenwel dat hij de kunst niet kon verlaten en bracht hij een bezoek aan een neuroloog. Van hem kreeg Hansen te horen dat hij een blijvende zenuwbeschadiging had. Maar de neuroloog deed ook een simpele suggestie: Omarm het trillen... en stijg er bovenuit.

actievoeren helpt 2Vanwege het zware werk mocht personeel van gevangenissen en huizen van bewaring met pre-pensioen. Opeens werd die regeling veranderd. Een van de gevolgen was een lage netto-uitkering die veel mensen in financiële problemen bracht, ze konden bijvoorbeeld de hypotheeklasten niet meer betalen, ze moesten interen op hun pensioen. Zuur om na dertig of veertig jaar werken in een zogeheten substantieel bezwarende functie (SBF) je huis te moeten verkopen. Doorwerken mocht ook niet, men moest met verlof. Er werd bezuinigd, minder personeel was nodig. De werkgever liet zich hier wel van een heel slechte kant zien.

saskia boumansIn het prachtig gerestaureerde, door Berlage ontworpen monumentale gebouw De Burcht in Amsterdam vertelt Saskia Boumans over haar onderzoek naar vakmanschap en professionaliteit voor de vakbeweging. In het verleden was hier het hoofdkantoor van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond gevestigd. Hun 'arbeiderspaleis', dat symbool stond voor de trotse arbeider en de kwaliteit van zijn werk, straalt culturele rijkdom uit.

michael basOp het internetportaal Onderwijs- en leerwetenschappen van de Open Universiteit is een serie video's te zien waarin professionals vertellen over hun vakgebied. In de moderne samenleving is er veel vraag naar een effectieve en aantrekkelijke leeromgeving op scholen, de werkplek en thuis waar kennis kan worden uitgewisseld. Professionals in de onderwijs- en leerwetenschappen kunnen daarvoor zorgen.

dick ruimschotel 2Waarom falen toezichthouders? Inspecties, de politie, de Nederlandsche Bank, accountants, Raden van Bestuur en Raden van Toezicht? Voorbeelden van falen zijn de kredietcrisis, de Vestia-affaire, het Ahold-boekhoudschandaal, het failliet van de scholenkoepel Amarantis, geweld tegen een grensrechter. De toezichthouder van de failliet gegane zorginstelling MeaVita zou "slapende rijk zijn geworden". Dit is nog maar een greep uit de spraakmakende affaires van de afgelopen jaren.

aaron swartzDe documentaire The Internet's own boy: Aaron Swartz gaat over het Amerikaanse programmeerwonder Aaron Swartz die van kinds af aan pionierde met computerprogramma's. Hij was de bedenker van het RSS protocol en oprichter van de sociale nieuwssite Reddit. Met de Amerikaanse rechtenprofessor Lawrence Lessig werkte hij aan de oprichting van Creative Commons, een alternatief auteursrechtenstelsel voor het met elkaar delen van materiaal.  WC3, het World Wide Web consortium, opgericht door internet-uitvinder Berners-Lee, nodigde Swartz uit mee te werken aan de ontwikkeling van internet toen deze nog een tiener was.

gemeenteambtenaren in beeldIn de videoserie Ambtelijk vakmanschap in beeld vertellen gemeenteambtenaren aan collega's met microfoon en camera in de hand over hun werk. Wat doen zij voor werk, wat houdt hun werk in en wat betekent het voor gemeente en burgers? We beschouwen de ambtenaren in onze gemeente meestal als vanzelfsprekend en staan er niet zo bij stil wat voor breed en gevarieerd werk zij doen.

margo trappenburgWie bepaalt wat we verdienen? Is dat ´de markt´? Verdien ik teveel in vergelijking met mensen met zwaarder werk die veel minder verdienen?
Voor de nieuwe bundel Loonfatsoen - Eerlijk verdienen of graaicultuur spraken Margo Trappenburg*) en twee co-redacteuren met vertegenwoordigers van verschillende beroepsgroepen, onder wie een schoonmaker, wijkagent, docent, schooldirecteur, verpleegkundige, accountant, ziekenhuisdirecteur, notaris, advocaat, bankier,  manager en organisatieadviseur.

laika 4Laika is een gemeenschap van Amerikaanse kunstenaars en makers van filmanimaties uit Hillsboro, Oregon. "Elke dag maken wij iets en elke dag transformeren we materialen in levende schepsels met een ziel".
Een van hun successen is ParaNorman uit 2012, een komische thriller die gaat over de onbegrepen tiener Norman. Hun laatste film heet The Boxtrolls, uitgebracht in september 2014.

prof cees hamelinkInternationaal communicatie-wetenschapper prof. dr. Cees Hamelink stelt in zijn videocollege over journalistiek dat wij voortdurend om de tuin worden geleid. Herinnert u zich nog die alleraardigst uitziende man, Colin Powell die een speech hield voor de Veiligheidsraad waarin hij suggereerde dat Saddam Hoessein beschikte over massavernietigingswapens en directe relaties met terroristische netwerken? Dat bleken later leugens te zijn. Een Nederlandse kwaliteitskrant kopte: Colin Powell heeft eindelijk de feiten bekend gemaakt. Dat had die krant beter niet kunnen doen.

kost automatisering banen 2 Wat gaan automatisering en robotisering van arbeid betekenen voor ons beroep en onze baan. Wetenschappers van de Universiteit van Oxford hebben becijferd dat over twintig jaar 47% van onze banen niet meer bestaat. Veel mensen worden vervangen door computers: van cassières tot apothekers, van vertalers tot chauffeurs, van accountants tot chirurgen.
Is er al iets te merken van het verdwijnen van banen?

erik van zuidam 2Erik van Zuidam is directeur van de Veiligheidsregio Groningen, een nieuw, in januari 2014 van start gegaan samenwerkingsverband van overheidstaken en hulpdiensten w.o. de brandweer.
Hoe zorg je er nu voor dat door fusie en schaalvergroting een organisatie niet verzandt in bureaucratie? Dat mensen niet verloren raken?

the second machine age 1Komen wij binnenkort zonder werk te zitten, omdat robots onze baan overbodig hebben gemaakt? Computers hebben geleerd ziekten te diagnosticeren, auto's te besturen, te vertalen of proza te schrijven. Maar daar blijft het niet bij. Machines kunnen in de toekomst op eigen initiatief informatie met elkaar uitwisselen en gegevens delen.

deirdre enthovenAls wij over falend beleid of een misstand in bijvoorbeeld de jeugdzorg horen, zijn we verontwaardigd. We oordelen razendsnel over wat anderen doen. Journaliste Deirdre Enthoven heeft een aantal mensen met uiteenlopende beroepen geïnterviewd om te weten te komen hoe zij tot beslissingen komen en met wat voor dilemma's zij te maken krijgen in hun werk. Ze nam een kijkje in de keuken bij onder anderen een kinderarts, rechter, gezinsmanager, politicus, bankier, topsporter en huisarts.

restauratie molen de huisman 2Van 23 - 28 mei 2014 vindt voor de tweede keer het festival Ambacht in beeld plaats, een filmdocumentairefestival over ambachten, georganisiseerd door de stichting Windy Miller, in samenwerking met het Amsterdam Maker Festival op 23, 24 en 25 mei 2014 in Amsterdam-Noord. De in 2010 opgerichte Stichting heeft tot doel het documenteren van ambachten en conserveren van cultureel erfgoed. De eerste film die de stichting heeft gemaakt - in 2011 - gaat over molen de Huisman op de Zaanse Schans, beroemd vanwege de Zaanse mosterd die hier werd geproduceerd.

margreeth kloppenburg 2Margreeth Kloppenburg is adviseur in de zakelijke dienstverlening. Ze schreef boeken als Hoera, een conflict, Leve het verschil en Eerlijk scoren. Voor dat laatste boek interviewde zij professionals over hun dilemma's en de spanning die zij ervaren tussen targets halen en integer willen handelen voor de klant. Zij was verbaasd over die spanning, want zij gelooft dat als je zuiver en in teger handelt, de winst vanzelf volgt.

liftexperiment 3De Amerikaanse Gestalt-psycholoog Solomon Asch (1907-1996) was een pionier in de sociale psychologie. Hij werd bekend in de jaren vijftig met zijn experimenten naar de dynamiek van sociale druk en gehoorzaamheid aan authoriteit. Ze toonden aan dat mensen zich onder groepsdruk lieten beïnvloeden en hun eigen visuele waarneming inruilen voor die van de groep. Ze zeiden dingen die overduidelijk voor iedereen niet waar zijn.

doe het werk dat bij je pastDoen is de beste manier van denken, vinden Arthur Kruisman en Patrick Donath. Kruisman vertelt in de video dat je op je creatiefst bent als je vijf jaar bent. Tegen de tijd dat je acht wordt is je creativiteit gehalveerd. Je spiegelt je aan je omgeving en als beloning pas je prima in een vakje. Bij dat vakje past vervolgens een functie en met een beetje geluk vind je later ook nog een baan.

john zeegersFietspoint bij het Centraal Station van Leiden is een gezond, bloeiend en vakkundig bedrijf van de gebroeders Oldenburger met bewaakte stallingen, een reparatiewerkplaats, een fietsenwinkel en een verhuurservice.
John Zeegers kwam in 1985 bij Fietspoint in dienst, in 1999 werd hij bedrijfsleider. Eind november 2013 is voor hem en vijftien medewerkers ontslag aangevraagd bij uitkeringsinstantie UWV.

film master of the universe bauderOp een leegstaande verdieping van een bank in Frankfurt vertelt de Duitse voormalige investeringsbankier Rainer Voss openhartig over de hypnotiserende dagelijkse praktijk van financiële dienstverlening, waarmee hij soms miljoenen dollar per dag verdiende. Net als veel andere jonge handelaren maakte Voss tijdens de kapitalistische gloriedagen in de jaren tachtig een bliksemcarrière waarin weinig vragen gesteld werden en de kansen tot in de hemel reikten.

mikko hypponenMinister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil reisgegevens van Nederlandse burgers opslaan in een database. Hij maakte op 7 november 2013 in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat hij plannen wil uitwerken "om op korte termijn de mogelijkheden om reisgegevens te kunnen gebruiken uit te breiden", met als doel jihadisten te kunnen opsporen. "Opslaan gebeurt al in veel landen", reageerde de minister sussend op kritische vragen hierover.

roman krznaric 2Hoe vind ik werk dat bij me past? Zit je zonder werk of ben je toe aan een nieuwe baan? Roman Krznaric reikt in zijn lezing, op video opgenomen in de Union Chapel van Londen, vijf manieren aan waarmee je van loopbaan kan veranderen. Ze helpen je in het labyrinth van mogelijkheden de juiste keuze te maken. Voorop daarbij staat dat je je eigen talenten, kwaliteiten en passie inzet in je werk.

Pagina 1 van 3
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design